گزارش و تحلیلاخبارخبر مهمسیاست

سخت ترین شکست آمریکایی ها مقابل ایران از نگاه رهبر انقلاب

نشریه خط حزب الله در شماره دویست و شصت و شش خود مطلبی با عنوان « قوی شجاع خستگی ناپذیر» منتشر کرده است و ضمن برشمردن راه های غلبه بر تحریم، به سخت ترین شکست آمریکا مقابل ایران اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری شجرنیوز، در سخن هفته‌ این شماره‌ نشریه‌ خط حزب‌الله، با مروری بر بیانات رهبر انقلاب اسلامی پیرامون راه‌های «غلبه بر تحریم» در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به این سوال پاسخ داده شده است که شیوه و الزامات غلبه بر تحریم با چه مدیرانی ممکن می‌شود؟

دو نگاه کلان به مساله اقتصاد

هفتـه اول فروردیــن مــاه ۱۳۹۴ کــه هنــوز «تجربــه برجام» مثــل امروز پیــشروی ما قرار نداشــت حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی عمومی خود دو رویکرد کلان اداره اقتصــاد را مطرح کردند: «یک نگاه می گوید که ما پیشــرفت اقتصــاد را بایــد از ظرفیت های درون کشــور و درون مــردم تأمیــن بکنیــم… نــگاه دوم به اقتصاد کشور، نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها اســت؛ میگوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تــا اقتصاد ما درســت بشــود، با فلان مســتکبر کنار بیاییم تا اقتصــاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت های مســتکبر را در بخشــ های گوناگــون و مســائل گوناگــون بپذیریــم تــا اقتصادمان رونق پیدا کند.» ۹۴/۱/۱

فارغ از ریشه های تاریخی این دو رویکرد، امروز و بعد از گذشت چندسال و فراز و نشیب های زیاد در مسیر اداره ی کشور و غلبه بر مشکلات اقتصادی همچنان این دو نوع نگاه مطرح است؛ چنان که در دیدار اخیر رهبر انقلاب با شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بار دیگر دو مسیر «خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» از سوی ایشان مورد بحث قرار گرفت: «البته ما مسیر رفع تحریم را یکبار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید. مسیر غلبه بر تحریم ها ممکن است در ابتدای کار، سختی ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش عاقبت است.» ۹۹/۹/۴

اما شیوه و الزامات «غلبه بر تحریم» چیست؟  چگونه میتوان در «جنگ اقتصادی» بر دشمن پیروز شد و مسیر پیشرفت اقتصادی را با موفقیت طی کرد؟

شکست آمریکایی

یکم: شناخت نقشه دشمن و غلبه بر توطئه تحریف

پیروزی در هر جنگی مســتلزم شــناخت نقشــه دشمن و طراحی متناسب در مقابل آن اســت. امروز مهمترین حربه و ابــزار دشــمن در جنــگ اقتصــادی تحریم اســت و «هدف بلند مدتشان هم به ورشکستگی کشــاندن کشور است، بــه ورشکســتگی کشــاندن دولــت اســت؛ یعنی متلاشــی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که طبعًا اگر اقتصاد یک کشوری بکلی از هم فرو پاشید و متلاشی شد،  ادامه ی حیات برای او ممکن نیست.» ۹۹/۵/۱۰

این طراحی بخش مکمل بســیار مهمی هم دارد. دشــمن علاوه بر تحریم با «تحریف» و جنگ روانی به دنبال «آدرس غلط دادن» است:« آدرس دادنشــان این جوری است که می گوینــد اگــر می خواهید تحریــم برطرف بشــود، در مقابل آمریکا کوتاه بیایید.» ۹۹/۵/۱۰

البتــه « این تحلیــل ســراپا غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلم برخــی غفلــت زدگان داخلی صــادر می شــود، اما منشا آن، کانون هــای فکر و توطئــه ی خارجی اســت که با صــد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القاء می شود.« ۹۷/۱۱/۲۲

در چارچوب چنین سناریویی این گزاره معنای روشنی می یابد که در نقشه دشمن مستکبر «مذاکره مکمل راهبرد فشار است»: « آمریکایی ها وقتی که یک چیزی را هدف می گیرند با یک دولتی، با یک کشوری و بنا می گذارند که با زور و با فشار آن مقصود خودشان را به دست بیاورند، فشار در اینجا برایشان راهبرد است، اما در کنار این راهبرد، یک تاکتیک هم دارند و آن عبارت است از مذاکره. فشار می آورند تا طرف را خسته کنند؛ وقتی احساس کردند طرف خسته شده و حالا ممکن است قبول بکند، می گویند خیلی خب، بیایید مذاکره کنیم؛ این مذاکره مکمل آن فشار است. این مذاکره برای این است  که محصول آن فشارها چیده بشود، نقد بشود، تثبیت بشود.» ۹۸/۳/۸

دوم: پیگیری راه حل صحیح و تقویت تولید

به راستی ریشه و علت مشکلات اقتصادی ایران تحریم است؟ در پاسخ باید گفت: « کارشناسان اقتصادی کشور و بسیاری از مسئولین، متفقند بر اینکه عامل این حوادث، تحریم های خارجی نیست، عامل این حوادث، درونی است، مشکلات داخلی است… نه اینکه تحریم ها اثر ندارد؛ چرا، تحریمها هم اثر دارد؛ اما عمده تاثیرها مربوط به عملکرد ماها است.» ۹۷/۵/۲۲

در واقع «بنیه کشور قوی است؛ این خیلی مهم است. بله؛ بیماری هست اما بنیه بیمار قوی است، قدرت دفاعی او زیاد است و توان غلبه بر بیماری در او وجود دارد.» ۹۴/۴/۲۲

در این چارچوب، تحریم « ویروسی دست ساز» است که با رشد و رونق تولید داخلی میتوان بر آن غلبه یافت:« اگر ما همواره تولید خوب و مناسب و شایسته و رو به رشد در کشور داشته باشیم، در مقابل این ویروس هایی که طبیعتا وجود دارند -که البته اقتصاد ما متأسفانه دچار میکروب ها و  ویروس های طبیعی متعددی است؛ ویروس های دست ساز هم هستند، مثل تحریم، مثل همین مسئله قیمت نفت؛ اینها حوادثی هستند که به اقتصاد ضربه می زنند – می توانیم مقاومت بکنیم.» ۹۹/۲/۱۷

و البته باید از یک «خطای راهبردی» هم جدا پرهیز کرد:« ما بایستی برنامه ی اقتصادی کشور را با توجه به مسائل درونی کشور، امکانات خودمان برنامه ریزی کنیم؛ واقعًا یک خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی را منوط کنیم به تحولات خارجی.» ۹۹/۶/۲

سوم: مدیریت قوی و جهادی

هرچند ایران اسلامی از امکانات و ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است که به آن توان غلبه بر تحریم و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را می دهد اما حقیقت ماجرا این است که « در توان مدیریتی در بعضی از بخش ها اشکال هست؛ این را قبول می کنیم که در برخی از بخش های اقتصادی ما توان مدیریتی ضعیف است.» ۹۹/۷/۲۱ و « عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است.

چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است.» ۹۷/۱۱/۲۲ بنابراین «مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.» ۹۹/۹/۴ درواقع تنها در صورتی می توان بر تحریم غلبه کرد که «مدیریت جهادی» میدان دا شود:« ظرفیت هایمان واقعا بی پایان است و هر چه پیش  برویم ظرفییت های جدیدی پیش میآید که البته باید مدیریت جهادی اینها به دست بیاید؛ با تدبیر واقعی و مدیریت جهادی اینها به دست می آید.» ۹۹/۵/۱۰

کشور نیازمند الگویی است که ملت ایران پیش از این ثمرات آن را به روشنی دید:« ما در دوران جنگ تحریم بودیم که سلاح انفرادی هم به ما نمی فروختند و یک وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما نمی فروختند، [اما] همین محرومیت ها موجب شد استعدادهای داخلی به کار بیفتد و از لحاظ وضعیت دفاعی به امروز برسیم که امروز در منطقه در سطح اولیم و از همه جلوتریم به توفیق الهی.» ۹۷/۱۰/۱۹

مدیران شجاع و پرکار

پیـروزی در جنـگ اقتصـادی از همـان مسـیر پیـروزی در جنـگ نظامـی میگـذرد و مبتنـی بـر مدیریت مدیرانی است که  باشـند، «قـوی باشـند، فعال باشند، خسته نشو باشند،  هـر جـا مـا بـا مدیریت هایی با این خصوصیات -یعنـی خسـتگی ناپذیری و فعالیت و نشـاط- مواجـه بودیـم و دیدیـم کـه کار پیشـرفت کـرده و هـر جـا که این جور حضور لازم و دائـم وجـود نداشته باشد کـه البته مشـکلاتی پیـش می آیـد.» ۹۹/۷/۲۱ امثـال حاج قاسـم سـلیمانی، طهرانـی مقـدم و فخـری زاده هـا نمونه هایـی از ایـن سـبک و سیاق مدیریتی هستند:«[حاج قاسم] بیسـت و چهار سـاعت فـرض کنیـد در فلان کشـور گذرانـده، نـوزده سـاعت کار کـرده! بـا ایـن، بـا آن، بنشـین، مجـاب کـن، اسـتدلال کـن، حـرف بـزن. چـرا؟ بـرای اینکـه او را به یک نتیجـه ی مطلوب برسـاند.» ۹۸/۱۰/۱۰

«پرکاری»، «همت»، «خستگی ناپذیری»، «شجاعت» و «تدبیر و عقلانیت» از جمله ویژگی ها و مختصات این سبک و مکتب مدیریتی ایت و غلبه بر تحریم با مدیریت چنین انسان هایی ممکن می شود که معتقد بودند « فقط انسان های ضعیف به اندازه امکانات شان کار می کنند».

سخت ترین شکست آمریکایی ها

نکتــه ی پایانــی اینکــه «آمریکایی هــا تکــرار کردنــد کــه تحریمــی کــه مــا علیــه ایــران وضــع کردیــم، شــدیدترین تحریــم در طــول تاریــخ اســت، راســت هــم می گوینــد. بنــده هــم یــک وقــت در صحبــت در جوابشــان گفتــم کــه شکســتی هــم کــه آمریــکا در مقابل این قضییه خواهــد خــورد، ســخت ترین شکســت در طــول تاریــخ اســت بــرای آمریــکا ان‌شاء‌الله؛ اگــر مــا ان‌شــاءالله درســت همت و درســت حرکــت کنیــم و پیــش برویــم.» ۹۷/۱۲/۲۳

منبع: خبرآنلاین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

مسدود کننده تبلیغات خاموش کنید

برای استفاده راحت و روان تر از سایت و نمایش صحیح صفحات لطفا مسدود کننده تبلیغات سایت رو غیر فعال کنید.